Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

puszka
puszka
3298 8473
9468 8e13
Reposted fromwowimtired wowimtired viagdziejestola gdziejestola
7519 1498 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viagdziejestola gdziejestola
puszka
4061 d620
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii vianiggertits niggertits
puszka
1201 9c87 500
Reposted fromkelu kelu vianiggertits niggertits
1709 2425
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viafreska freska
puszka
4465 5af4
Reposted from3ch0 3ch0 viafreska freska
puszka
0024 188b
Reposted fromkrzysk krzysk
puszka
6224 6b51 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafreska freska

June 27 2017

puszka
puszka
Instynkt. Wiesz komu ufać.
Ludzie to wiedzą, jak zwierzęta. Nie słuchamy go tak dobrze jak one, nie za każdym razem, ale zawsze jest tam gdzieś ukryty. 
To mrowienie kiedy coś jest nie tak i spokój kiedy wszystko jest dobrze.
— Huntley Fitzpatrick – Moje życie obok
Reposted fromnyaako nyaako viastonerr stonerr
puszka
8370 e277 500
Reposted fromfreska freska
puszka
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viafreska freska
puszka
5330 6350
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viagdziejestola gdziejestola
puszka
puszka
5104 8ee4
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl