Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2016

puszka
3405 5437
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viakatastrofo katastrofo
puszka
puszka
Reposted fromtwice twice viakrzysk krzysk
puszka
puszka
3435 f9c2 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
puszka
4686 39ae 500
Reposted fromnightmvre nightmvre viakatastrofo katastrofo
puszka
2981 7e6c
Reposted fromnightmvre nightmvre viakatastrofo katastrofo
puszka
Reposted fromKrebs Krebs viakrzysk krzysk
puszka
Reposted fromFlau Flau viafreska freska
puszka
3582 de9d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaStonerr Stonerr
puszka
0653 fa1f 500
Reposted fromrol rol viaStonerr Stonerr
puszka
puszka
puszka
The weirdest town name in every state
Reposted fromadamklimowski adamklimowski vianoisetales noisetales
puszka
Źle wróżę waszej rasie, ludzie - rzekł ponuro Zoltan Chivay. - Każde rozumne stworzenie na tym świecie, gdy popadnie w biedę, nędzę i nieszczęście, zwykło kupić się do pobratymców, bo wśród nich łatwiej zły czas przetrwać, bo jeden drugiemu pomaga. A wśród was, ludzi, każdy tylko patrzy, jakby tu na cudzej biedzie zarobić. Gdy głód, to nie dzieli się żarcia, tylko najsłabszych się zżera. Proceder taki sprawdza się u wilków, pozwala przetrwać osobnikom najzdrowszym i najsilniejszym. Ale wśród ras rozumnych taka selekcja zazwyczaj pozwala przetrwać i dominować największym skurwysynom. Wnioski i prognozy wyciągnijcie sobie sami.
— Andrzej Sapkowski, "Chrzest ognia"
Reposted fromcudoku cudoku viacytatyzksiazek cytatyzksiazek

October 22 2016

puszka
6592 1f7a
Reposted fromzelka zelka viasmocza-mucha smocza-mucha
puszka
8961 3db9 500
puszka
1620 134a
Reposted fromusual usual viaStonerr Stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl