Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

puszka
2836 99e9 500
Reposted fromluksfer luksfer viapredictableannie predictableannie
puszka
puszka
9920 470a
puszka
puszka
puszka
5507 e35f
Reposted fromtgs tgs viakrolfasolek krolfasolek

December 05 2017

puszka
1025 34a9 500
Reposted from777727772 777727772 viacorvax corvax
puszka
puszka

December 04 2017

puszka
puszka
Najważniejszym krokiem na drodze ku koncentracji to nauczyć się być samemu, nie czytając, nie słuchając radia, nie paląc ani nie pijąc. Umieć się skoncentrować znaczy umieć być sam z sobą - a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania. Jeżeli jestem przywiązany do drugiego człowieka, ponieważ nie potrafię stać na własnych nogach, on lub ona mogą być moim ratunkiem w życiu, ale tego rodzaju związek nie jest miłością. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samemu jest warunkiem zdolności kochania. Każdy, kto spróbuje być sam z sobą, przekona się, jakie to trudne. Będzie niespokojny, podekscytowany albo nawet dozna poważnego lęku.
— " O sztuce miłości", Erich Fromm
Reposted fromciarka ciarka viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
puszka
1004 dcd4 500
Reposted from777727772 777727772 viakrolfasolek krolfasolek
puszka

razorshapes

Urban: Budapest, Hungary 2010 by Peter Zeglis

Reposted frompracticaljoke practicaljoke vianoisetales noisetales
puszka
4809 caa9
Reposted fromGIFer GIFer vianoisetales noisetales
puszka
4789 7a9f
puszka
puszka
3297 b404
puszka
3165 c543 500
Reposted fromZircon Zircon vialooziker looziker
puszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl