Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

puszka
   Tymczasem rozglądam się i wydaje mi się, że widzę skrzyżowanie tych wszystkich strumieni, ale tylko jeden z nich jest tak cudownie rześki, zawsze świeży, delikatny, dźwięczny. Ten najbardziej nieuchwytny, co wyciąga z mojej głowy określenia i rozsypuje je na wietrze.
   Coraz częściej, na coraz dłuższe chwile, odnajduje mnie ten obezwładniający spokój, mimo tego że nadal wszystko jest takie niepewne. 
   Lęk trwa tylko do momentu wzięcia głębokiego oddechu. Potem czas się zatrzymuje na dwie sekundy, w których uświadamiasz sobie że kiedy wypuścisz powietrze, może zdarzyć się wszystko.
Tags: throwback
Reposted bystonerrelewinea
puszka
2917 3e87 500
Reposted fromohwhat ohwhat viagdziejestola gdziejestola
puszka
9182 6e7e
Reposted fromwazelina wazelina viagdziejestola gdziejestola
puszka
puszka
2554 0f05 500
puszka
7538 e23d
Reposted fromnazarena nazarena viafreska freska
puszka
Reposted fromheima heima viagdziejestola gdziejestola
puszka
7482 d55d
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viagdziejestola gdziejestola
puszka
9946 f934 500
Reposted frommisieq misieq viagdziejestola gdziejestola
puszka
5440 d332 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viagdziejestola gdziejestola
puszka
2896 de5b
Reposted fromsosna sosna viasistermorphine sistermorphine
puszka
1569 b0b2
Reposted fromtfu tfu viakatastrofo katastrofo
puszka
puszka
4540 2b71 500
Fernanda Forte
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola

June 16 2017

8820 1c16

damiensblowers:

moviesludge:

i had that dream again

EVERYTIME

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafreska freska
9501 36b2 500
The Black Sea at night - Ivan Aivazovsky, 1879
puszka
5543 8f90 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl